Πολιτική απορρήτου συμβατή με τον GDPR

 

Βασικές διατάξεις

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το άρθρο 5 στοιχείο ιε) του νόμου αριθ. 18/2018 Coll. για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως τροποποιήθηκε (εφεξής "ο νόμος") είναι η E8company s.r.o. IČO: 51723247 με καταστατική έδρα στη διεύθυνση: Ťačevská 1572/37, 08501 Bardejov, Σλοβακία (εφεξής: "Υπεύθυνος επεξεργασίας").
    Τα στοιχεία επικοινωνίας του φορέα εκμετάλλευσης έχουν ως εξής

διεύθυνση: : Ťačevská 1572/37, 08501 Bardejov, Σλοβακία

email:info@e8shop.sk

    Ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα νοείται κάθε πληροφορία σχετικά με ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο- ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι το φυσικό πρόσωπο που μπορεί να ταυτοποιηθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως με αναφορά σε αναγνωριστικό στοιχείο όπως όνομα, αριθμό ταυτότητας, δεδομένα θέσης, αναγνωριστικό δικτύου ή με αναφορά σε ένα ή περισσότερα συγκεκριμένα στοιχεία της φυσικής, φυσιολογικής, γενετικής, ψυχικής, οικονομικής, πολιτιστικής ή κοινωνικής ταυτότητας του εν λόγω φυσικού προσώπου.
    Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν έχει ορίσει υπεύθυνο προστασίας δεδομένων. Τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου προσώπου είναι τα εξής:

 

Πηγές και κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία

    Ο υπεύθυνος επεξεργασίας επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχετε παράσχει στον υπεύθυνο επεξεργασίας ή δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει αποκτήσει βάσει της εκτέλεσης της παραγγελίας σας.
    Ο υπεύθυνος επεξεργασίας επεξεργάζεται τα δεδομένα αναγνώρισης και επικοινωνίας σας και τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της σύμβασης. 

 

Νόμιμος λόγος και σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

    Η νόμιμη βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι
         το έννομο συμφέρον του υπεύθυνου επεξεργασίας για την παροχή άμεσης εμπορικής προώθησης (ιδίως για την αποστολή εμπορικών ανακοινώσεων και ενημερωτικών δελτίων) σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του νόμου,
         Τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία με σκοπό την παροχή άμεσου μάρκετινγκ (ιδίως για την αποστολή εμπορικών ανακοινώσεων και ενημερωτικών δελτίων) σύμφωνα με το άρθρο 13(1)(α) του νόμου, ελλείψει παραγγελίας αγαθών ή υπηρεσιών.
    Ο σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων είναι
         για την επεξεργασία της παραγγελίας σας και την άσκηση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συμβατική σχέση μεταξύ εσάς και του υπεύθυνου επεξεργασίας- κατά την υποβολή παραγγελίας, απαιτούνται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητα για την επιτυχή επεξεργασία της παραγγελίας (όνομα και διεύθυνση, επικοινωνία), η παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύναψη και εκτέλεση της σύμβασης, χωρίς την παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι δυνατή η σύναψη της σύμβασης ή η εκτέλεσή της από τον υπεύθυνο επεξεργασίας,
         την αποστολή εμπορικών ανακοινώσεων και την εκτέλεση άλλων δραστηριοτήτων μάρκετινγκ.
    Ο υπεύθυνος επεξεργασίας λαμβάνει αυτόματα ατομική απόφαση κατά την έννοια του άρθρου 28 του νόμου. Έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας για την εν λόγω επεξεργασία. 

 

Περίοδος διατήρησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

    Ο υπεύθυνος επεξεργασίας διατηρεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
         για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για την άσκηση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συμβατική σχέση μεταξύ εσάς και του υπεύθυνου επεξεργασίας και την άσκηση αξιώσεων που απορρέουν από την εν λόγω συμβατική σχέση (για περίοδο 15 ετών από τη λήξη της συμβατικής σχέσης).
         Για όσο χρονικό διάστημα ανακαλείται η συγκατάθεση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς εμπορικής προώθησης, με ανώτατο όριο τα 15 έτη, εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία βάσει συγκατάθεσης. 
    Μετά τη λήξη της περιόδου διατήρησης, ο υπεύθυνος επεξεργασίας διαγράφει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

 

Αποδέκτες προσωπικών δεδομένων (υπεργολάβοι του υπευθύνου επεξεργασίας)

    Οι αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων είναι 
         Συμμετέχει στην προμήθεια αγαθών/υπηρεσιών/εκτέλεση πληρωμών βάσει σύμβασης,
         παροχή υπηρεσιών λειτουργίας του ηλεκτρονικού καταστήματος και άλλων υπηρεσιών σε σχέση με τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος,
         παροχή υπηρεσιών μάρκετινγκ.
            Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν προτίθεται να διαβιβάσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα (σε χώρα εκτός της ΕΕ) ή σε διεθνή οργανισμό.


Τα δικαιώματά σας

    Σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται στο νόμο, έχετε
         Το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με το άρθρο 21 του νόμου,
         το δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 22 του νόμου ή τον περιορισμό της επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 24 του νόμου,
         το δικαίωμα διαγραφής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το άρθρο 23 του νόμου,
         το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 27 του νόμου,
         το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 26 του νόμου,
    Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εάν πιστεύετε ότι το δικαίωμά σας στην προστασία των προσωπικών δεδομένων έχει παραβιαστεί.

                                                             

Όροι για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων

    Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δηλώνει ότι έχει λάβει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων.
    Ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει λάβει τεχνικά μέτρα για την ασφαλή αποθήκευση δεδομένων και την αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σε έντυπη μορφή.
    Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δηλώνει ότι πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν μόνο τα εξουσιοδοτημένα από τον υπεύθυνο επεξεργασίας πρόσωπα.

Τελικές διατάξεις

    Υποβάλλοντας μια παραγγελία από την ηλεκτρονική φόρμα παραγγελίας, επιβεβαιώνετε ότι έχετε λάβει γνώση της πολιτικής απορρήτου και ότι την αποδέχεστε στο σύνολό της.
    Ο φορέας εκμετάλλευσης έχει το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Θα δημοσιεύσει τη νέα έκδοση της πολιτικής απορρήτου στον ιστότοπό του και θα σας στείλει επίσης μια νέα έκδοση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε παράσχει στον φορέα εκμετάλλευσης.

 

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις θα τεθούν σε ισχύ την 1.1.2019.