Γενικοί όροι και προϋποθέσεις

 

Βασικές διατάξεις

    Οι παρόντες γενικοί όροι και προϋποθέσεις (εφεξής "όροι και προϋποθέσεις") εκδίδονται:

 

E8company s.r.o.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕ.

ΑΡΙΘΜΌΣ ΦΠΑ: SK2120771488

έδρα: Ťačevská 1572/37, 08501 Bardejov, Σλοβακία           

Στοιχεία επικοινωνίας:

info@e8shop.sk

 (εφεξής αναφερόμενος ως ο "Πωλητής")

 

    Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις ρυθμίζουν τα αμοιβαία δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Πωλητή και ενός φυσικού προσώπου που συνάπτει σύμβαση αγοράς εκτός της επιχειρηματικής του δραστηριότητας ως καταναλωτής ή εντός της επιχειρηματικής του δραστηριότητας (εφεξής: "Αγοραστής") μέσω της διαδικτυακής διεπαφής που βρίσκεται στον ιστότοπο που είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση www.e8shop.sk (εφεξής: "Ηλεκτρονικό κατάστημα").
    Οι διατάξεις των όρων και προϋποθέσεων αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης πώλησης. Οποιαδήποτε παρεκκλίνουσα διάταξη της σύμβασης πώλησης υπερισχύει των διατάξεων των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.
    Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις και η σύμβαση αγοράς συνάπτονται στη σλοβακική γλώσσα.

 

Πληροφορίες για τα αγαθά και τις τιμές

    Πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένης της τιμής των επιμέρους προϊόντων και των κύριων χαρακτηριστικών τους, παρέχονται για τα επιμέρους προϊόντα στον κατάλογο του ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι τιμές των αγαθών περιλαμβάνουν τον φόρο προστιθέμενης αξίας, όλες τις σχετικές επιβαρύνσεις και το κόστος επιστροφής των αγαθών, εάν αυτά δεν μπορούν, λόγω της φύσης τους, να επιστραφούν με τη συνήθη ταχυδρομική μέθοδο. Οι τιμές των προϊόντων παραμένουν σε ισχύ για το χρονικό διάστημα που εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Η διάταξη αυτή δεν αποκλείει τη διαπραγμάτευση σύμβασης πώλησης με ατομικά συμφωνημένους όρους.
    Κάθε παρουσίαση των εμπορευμάτων στον κατάλογο του ηλεκτρονικού καταστήματος έχει μόνο ενημερωτικό χαρακτήρα και ο πωλητής δεν υποχρεούται να συνάψει σύμβαση πώλησης για τα εν λόγω εμπορεύματα.
    Πληροφορίες σχετικά με το κόστος συσκευασίας και παράδοσης των προϊόντων δημοσιεύονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα.
    Τυχόν εκπτώσεις επί της τιμής αγοράς των αγαθών δεν μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά μεταξύ του πωλητή και του αγοραστή.

Παραγγελία και σύναψη της σύμβασης αγοράς

    Τα έξοδα που προκύπτουν για τον αγοραστή κατά τη χρήση απομακρυσμένων μέσων επικοινωνίας σε σχέση με τη σύναψη της σύμβασης αγοράς (έξοδα σύνδεσης στο διαδίκτυο, έξοδα τηλεφωνικών κλήσεων) βαρύνουν τον ίδιο τον αγοραστή. Οι δαπάνες αυτές δεν διαφέρουν από το βασικό ποσοστό.
    Ο αγοραστής παραγγέλνει τα αγαθά με τους ακόλουθους τρόπους:
         μέσω του λογαριασμού πελάτη του, εάν έχει προηγουμένως εγγραφεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα,
         συμπληρώνοντας τη φόρμα παραγγελίας χωρίς εγγραφή.  
    Κατά την τοποθέτηση μιας παραγγελίας, ο αγοραστής επιλέγει τα προϊόντα, τον αριθμό των προϊόντων, τη μέθοδο πληρωμής και την παράδοση.
    Πριν από την αποστολή της παραγγελίας, ο αγοραστής έχει τη δυνατότητα να ελέγξει και να αλλάξει τα στοιχεία που έχει καταχωρίσει στην παραγγελία. Ο Αγοραστής αποστέλλει την παραγγελία στον Πωλητή κάνοντας κλικ στο κουμπί "Επιβεβαίωση παραγγελίας". Οι πληροφορίες που παρέχονται στην παραγγελία θεωρούνται σωστές από τον Πωλητή. Η εγκυρότητα της παραγγελίας εξαρτάται από τη συμπλήρωση όλων των υποχρεωτικών στοιχείων του εντύπου παραγγελίας και την επιβεβαίωση του αγοραστή ότι έχει διαβάσει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.
    Αμέσως μετά την παραλαβή της παραγγελίας, ο Πωλητής αποστέλλει στον Αγοραστή επιβεβαίωση της παραλαβής της παραγγελίας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει ο Αγοραστής κατά την παραγγελία. Η επιβεβαίωση αυτή είναι αυτόματη και δεν θεωρείται ότι συνιστά σύναψη σύμβασης. Η επιβεβαίωση συνοδεύεται από τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις του πωλητή. Η σύμβαση αγοράς συνάπτεται μόνο αφού ο πωλητής λάβει την παραγγελία. Η ειδοποίηση παραλαβής της παραγγελίας παραδίδεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αγοραστή.
    Σε περίπτωση που κάποια από τις απαιτήσεις που αναφέρονται στην παραγγελία δεν μπορεί να εκπληρωθεί από τον Πωλητή, ο Πωλητής θα αποστείλει τροποποιημένη προσφορά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Αγοραστή. Η τροποποιημένη προσφορά θεωρείται ως νέα πρόταση της σύμβασης αγοράς και η σύμβαση αγοράς συνάπτεται στην περίπτωση αυτή με την επιβεβαίωση της αποδοχής της παρούσας προσφοράς από τον Αγοραστή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Πωλητή που αναφέρεται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.
    Όλες οι παραγγελίες που γίνονται δεκτές από τον Πωλητή είναι δεσμευτικές. Ο Αγοραστής μπορεί να ακυρώσει μια παραγγελία έως ότου λάβει ειδοποίηση αποδοχής της παραγγελίας από τον Πωλητή. Ο Αγοραστής μπορεί να ακυρώσει μια παραγγελία τηλεφωνικά στον αριθμό τηλεφώνου του Πωλητή ή με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Πωλητή, όπως ορίζεται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.
    Σε περίπτωση πρόδηλου τεχνικού σφάλματος εκ μέρους του Πωλητή στην τιμή των Αγαθών στο ηλεκτρονικό κατάστημα ή κατά τη διαδικασία παραγγελίας, ο Πωλητής δεν υποχρεούται να παραδώσει τα Αγαθά στον Αγοραστή στην τιμή της εν λόγω προφανώς λανθασμένης τιμής, ακόμη και αν έχει αποσταλεί στον Αγοραστή αυτόματη επιβεβαίωση παραλαβής της παραγγελίας σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. [S1] Ο Πωλητής ενημερώνει τον Αγοραστή για το σφάλμα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και αποστέλλει στον Αγοραστή τροποποιημένη προσφορά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Αγοραστή. Η τροποποιημένη προσφορά θεωρείται ως νέο σχέδιο της σύμβασης αγοράς και η σύμβαση αγοράς συνάπτεται στην περίπτωση αυτή με την επιβεβαίωση της παραλαβής της από τον αγοραστή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του πωλητή.

 

Λογαριασμός πελάτη

    Μετά την εγγραφή του Αγοραστή στο ηλεκτρονικό κατάστημα, ο Αγοραστής μπορεί να έχει πρόσβαση στον λογαριασμό πελάτη του. Από τον λογαριασμό πελάτη του, ο Αγοραστής μπορεί να παραγγείλει αγαθά. Ο αγοραστής μπορεί επίσης να παραγγείλει αγαθά χωρίς εγγραφή.
    Κατά την εγγραφή σε λογαριασμό πελάτη και κατά την παραγγελία αγαθών, ο Αγοραστής υποχρεούται να παρέχει σωστές και αληθείς πληροφορίες. Ο Αγοραστής υποχρεούται να ενημερώνει τις πληροφορίες που παρέχονται στο λογαριασμό χρήστη κάθε φορά που αυτές αλλάζουν. Τα δεδομένα που παρέχονται από τον αγοραστή στο λογαριασμό πελάτη και κατά την παραγγελία αγαθών θεωρούνται ορθά από τον πωλητή.
    Η πρόσβαση στο λογαριασμό του πελάτη διασφαλίζεται με ένα όνομα χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης. Ο Αγοραστής υποχρεούται να τηρεί εχεμύθεια όσον αφορά τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την πρόσβαση στον λογαριασμό πελάτη του. Ο Πωλητής δεν ευθύνεται για τυχόν κακή χρήση του λογαριασμού πελάτη από τρίτους.
    Ο Αγοραστής δεν δικαιούται να επιτρέπει σε τρίτους να χρησιμοποιούν τον λογαριασμό πελάτη.
    Ο Πωλητής μπορεί να τερματίσει τον λογαριασμό χρήστη, ιδίως εάν ο Αγοραστής δεν χρησιμοποιεί τον λογαριασμό χρήστη του για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή εάν ο Αγοραστής παραβιάζει τις υποχρεώσεις του βάσει της Σύμβασης Αγοράς και των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων.
    Ο Αγοραστής αναγνωρίζει ότι ο Λογαριασμός χρήστη ενδέχεται να μην είναι συνεχώς διαθέσιμος, ιδίως όσον αφορά την απαραίτητη συντήρηση του εξοπλισμού υλικού και λογισμικού του Πωλητή ή την απαραίτητη συντήρηση του εξοπλισμού υλικού και λογισμικού τρίτων.

Όροι πληρωμής και παράδοση αγαθών

    Το τίμημα των αγαθών και τυχόν έξοδα που σχετίζονται με την παράδοση των αγαθών στο πλαίσιο της σύμβασης πώλησης μπορούν να καταβληθούν από τον αγοραστή με τους ακόλουθους τρόπους:
         με αντικαταβολή κατά την παραλαβή των εμπορευμάτων,
    Μαζί με την τιμή αγοράς, ο Αγοραστής υποχρεούται να καταβάλει στον Πωλητή τα έξοδα που σχετίζονται με τη συσκευασία και την παράδοση των αγαθών στο συμβατικό ποσό. Εκτός εάν αναφέρεται ρητά διαφορετικά κατωτέρω, η τιμή αγοράς περιλαμβάνει επίσης το κόστος παράδοσης των αγαθών.
    Σε περίπτωση πληρωμής σε μετρητά, η τιμή αγοράς καταβάλλεται κατά την παραλαβή των αγαθών.
    Σε περίπτωση πληρωμής χωρίς μετρητά, η υποχρέωση του Αγοραστή να καταβάλει το τίμημα της αγοράς εκπληρώνεται όταν το σχετικό ποσό πιστωθεί στον τραπεζικό λογαριασμό του Πωλητή.
    Ο Πωλητής δεν απαιτεί προκαταβολή ή άλλη παρόμοια πληρωμή από τον Αγοραστή εκ των προτέρων. Η πληρωμή της τιμής αγοράς πριν από την αποστολή των αγαθών δεν αποτελεί προκαταβολή.
    Σύμφωνα με τον νόμο περί μητρώου πωλήσεων, ο πωλητής υποχρεούται να εκδώσει απόδειξη είσπραξης μετρητών στον αγοραστή. Ταυτόχρονα, υποχρεούται να καταχωρίσει τις εισπραχθείσες πωλήσεις στον φορολογικό διαχειριστή ηλεκτρονικά, το αργότερο εντός 48 ωρών σε περίπτωση τεχνικής βλάβης.
    Τα αγαθά παραδίδονται στον αγοραστή:
         στη διεύθυνση που έχει ορίσει ο αγοραστής στην παραγγελία
         μέσω του γραφείου αποστολής στη διεύθυνση του γραφείου αποστολής που έχει υποδείξει ο αγοραστής,
    Η επιλογή της μεθόδου παράδοσης γίνεται κατά τη διαδικασία παραγγελίας.
    Το κόστος παράδοσης των αγαθών, ανάλογα με τη μέθοδο αποστολής και παραλαβής των αγαθών, καθορίζεται στην παραγγελία του Αγοραστή και στην επιβεβαίωση της παραγγελίας του Πωλητή. Σε περίπτωση που η μέθοδος παράδοσης συμφωνηθεί κατόπιν ειδικού αιτήματος του Αγοραστή, ο Αγοραστής φέρει τον κίνδυνο και τυχόν πρόσθετα έξοδα που σχετίζονται με αυτή τη μέθοδο παράδοσης.
  Εάν ο Πωλητής υποχρεούται βάσει της Σύμβασης Αγοράς να παραδώσει τα Αγαθά στον τόπο που καθορίζεται από τον Αγοραστή στην Παραγγελία Αγοράς, ο Αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα Αγαθά κατά την παράδοση. Εάν, για λόγους που οφείλονται στον Αγοραστή, είναι απαραίτητο να παραδοθούν τα αγαθά επανειλημμένα ή με διαφορετικό τρόπο από αυτόν που ορίζεται στην παραγγελία, ο Αγοραστής θα καταβάλει το κόστος που σχετίζεται με την επανειλημμένη παράδοση των αγαθών ή το κόστος που σχετίζεται με διαφορετικό τρόπο παράδοσης.
  Κατά την παραλαβή των εμπορευμάτων από τον μεταφορέα, ο αγοραστής οφείλει να ελέγξει την ακεραιότητα της συσκευασίας των εμπορευμάτων και, σε περίπτωση τυχόν ελαττωμάτων, να ειδοποιήσει αμέσως τον μεταφορέα. Σε περίπτωση ζημίας της συσκευασίας που υποδηλώνει μη εξουσιοδοτημένη διείσδυση, ο Αγοραστής μπορεί να μην παραλάβει την αποστολή από τον μεταφορέα.
  Ο Πωλητής εκδίδει φορολογικό παραστατικό - τιμολόγιο στον Αγοραστή. Το φορολογικό έγγραφο επισυνάπτεται στα αγαθά που παραδίδονται[S2]. 
  Ο αγοραστής αποκτά την κυριότητα των αγαθών με την καταβολή του συνόλου της τιμής αγοράς των αγαθών, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης, αλλά όχι πριν από την παραλαβή των αγαθών. Η ευθύνη για τυχαία απώλεια, ζημία ή καταστροφή των αγαθών μεταβιβάζεται στον αγοραστή κατά τον χρόνο αποδοχής των αγαθών ή κατά τον χρόνο κατά τον οποίο ο αγοραστής ήταν υποχρεωμένος να αποδεχθεί τα αγαθά, αλλά δεν το έκανε κατά παράβαση της σύμβασης πώλησης.

Παραίτηση από τη σύμβαση

    Ο αγοραστής που έχει συνάψει σύμβαση αγοράς εκτός της επιχειρηματικής του δραστηριότητας ως καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση αγοράς χωρίς αιτιολογία.
    Η περίοδος απόσυρσης είναι 14 ημέρες
         από την ημερομηνία παραλαβής των εμπορευμάτων,
         από την ημερομηνία παραλαβής της τελευταίας παράδοσης των αγαθών, εάν το αντικείμενο της σύμβασης είναι διάφορα είδη αγαθών ή η παράδοση διαφόρων τμημάτων
         από την ημερομηνία παραλαβής της πρώτης παράδοσης των αγαθών, εάν το αντικείμενο της σύμβασης είναι τακτική επαναλαμβανόμενη παράδοση αγαθών.
    Ο αγοραστής δεν μπορεί, μεταξύ άλλων, να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση πώλησης:
         για την παροχή υπηρεσιών, εφόσον αυτές έχουν εκτελεστεί με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή του πριν από τη λήξη της προθεσμίας υπαναχώρησης και ο πωλητής έχει ενημερώσει τον αγοραστή πριν από τη σύναψη της σύμβασης ότι δεν έχει δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση σε μια τέτοια περίπτωση και εφόσον η υπηρεσία έχει εκτελεστεί πλήρως,
         την προμήθεια αγαθών ή υπηρεσιών, η τιμή των οποίων εξαρτάται από τις διακυμάνσεις της χρηματοπιστωτικής αγοράς που είναι ανεξάρτητες από τη βούληση του πωλητή και οι οποίες ενδέχεται να συμβούν κατά τη διάρκεια της περιόδου υπαναχώρησης,
         την παράδοση αλκοολούχων ποτών, η τιμή των οποίων συμφωνήθηκε κατά τη σύναψη της σύμβασης, τα οποία μπορούν να παραδοθούν μόνο μετά την παρέλευση τριάντα ημερών και η τιμή των οποίων εξαρτάται από τις διακυμάνσεις της αγοράς ανεξάρτητα από τη βούληση του πωλητή,
         την παράδοση αγαθών που έχουν προσαρμοστεί σύμφωνα με τις επιθυμίες του αγοραστή, αγαθών κατά παραγγελία ή αγαθών που προορίζονται ειδικά για έναν μόνο αγοραστή,
         την παράδοση ευπαθών εμπορευμάτων και εμπορευμάτων τα οποία, λόγω της φύσης τους, έχουν αναμιχθεί ανεπανόρθωτα με άλλα εμπορεύματα μετά την παράδοση,
         την παράδοση εμπορευμάτων σε σφραγισμένη συσκευασία που δεν είναι κατάλληλα για επιστροφή για λόγους υγείας ή υγιεινής και των οποίων η προστατευτική συσκευασία έχει υποστεί ζημιά μετά την παράδοση,
         την προμήθεια ηχογραφήσεων, εικονογραφήσεων, φωνογραφημάτων, οπτικοακουστικών εγγραφών, βιβλίων ή λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών, εφόσον πωλούνται σε προστατευτική συσκευασία και ο αγοραστής έχει ξετυλίξει τη συσκευασία αυτή,
         την προμήθεια εφημερίδων, περιοδικών ή περιοδικών, εκτός από τις πωλήσεις βάσει συνδρομητικής σύμβασης και την πώληση βιβλίων που δεν παρέχονται σε προστατευτική συσκευασία,
         η παροχή ηλεκτρονικού περιεχομένου εκτός από υλικό μέσο, όταν η παροχή έχει αρχίσει με τη ρητή συγκατάθεση του αγοραστή και ο αγοραστής έχει δηλώσει ότι έχει ενημερωθεί δεόντως ότι χάνει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση εκφράζοντας τη συγκατάθεσή του αυτή,
         σε άλλες περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 6 του νόμου αριθ. 102/2014 Coll. για την προστασία των καταναλωτών κατά την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών με σύμβαση εξ αποστάσεως ή σύμβαση που συνάπτεται εκτός των εγκαταστάσεων του πωλητή, όπως τροποποιήθηκε.
    Για να τηρηθεί η προθεσμία υπαναχώρησης, ο αγοραστής πρέπει να αποστείλει τη δήλωση υπαναχώρησης εντός της προθεσμίας υπαναχώρησης.
    Για να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση πώλησης, ο Αγοραστής μπορεί να χρησιμοποιήσει το υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης που παρέχει ο Πωλητής. Ο Αγοραστής αποστέλλει το έντυπο υπαναχώρησης στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή στη διεύθυνση παράδοσης του Πωλητή που καθορίζεται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Ο Πωλητής επιβεβαιώνει αμέσως την παραλαβή του εντύπου στον Αγοραστή.
    Ο αγοραστής που έχει υπαναχωρήσει από τη σύμβαση υποχρεούται να επιστρέψει τα αγαθά στον πωλητή εντός 14 ημερών από την υπαναχώρηση από τη σύμβαση. Ο Αγοραστής αναλαμβάνει τα έξοδα επιστροφής των αγαθών στον Πωλητή, ακόμη και αν τα αγαθά δεν μπορούν να επιστραφούν με τη συνήθη ταχυδρομική μέθοδο λόγω της φύσης τους.
    Εάν ο Αγοραστής υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, ο Πωλητής επιστρέφει στον Αγοραστή όλα τα χρήματα, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης, που έλαβε από τον Αγοραστή με τον ίδιο τρόπο χωρίς καθυστέρηση, αλλά το αργότερο εντός 14 ημερών από την υπαναχώρηση από τη σύμβαση. Ο Πωλητής θα αποζημιώσει τον Αγοραστή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο μόνο εάν ο Αγοραστής συμφωνήσει με αυτό και εάν δεν προκύψουν περαιτέρω έξοδα για τον Πωλητή.
    Εάν ο Αγοραστής έχει επιλέξει τρόπο παράδοσης διαφορετικό από τον φθηνότερο τρόπο παράδοσης που προσφέρει ο Πωλητής, ο Πωλητής επιστρέφει στον Αγοραστή το κόστος παράδοσης των αγαθών στο ποσό που αντιστοιχεί στον φθηνότερο τρόπο παράδοσης που προσφέρει.
    Εάν ο αγοραστής υπαναχωρήσει από τη σύμβαση πώλησης, ο πωλητής δεν υποχρεούται να επιστρέψει τα χρήματα που έλαβε στον αγοραστή πριν ο αγοραστής παραδώσει τα εμπορεύματα στον πωλητή ή πριν αποδείξει ότι έχει αποστείλει τα εμπορεύματα στον πωλητή.
  Τα αγαθά πρέπει να επιστραφούν από τον αγοραστή στον πωλητή άθικτα, αφόρετα και αμόλυντα και, αν είναι δυνατόν, στην αρχική τους συσκευασία. Ο Πωλητής δικαιούται να συμψηφίσει μονομερώς την απαίτηση αποζημίωσης για ζημία στα αγαθά με την απαίτηση του Αγοραστή για επιστροφή του τιμήματος αγοράς.
  Ο Πωλητής δικαιούται να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση πώλησης λόγω έλλειψης αποθεμάτων, μη διαθεσιμότητας των αγαθών ή όταν ο κατασκευαστής, εισαγωγέας ή προμηθευτής των αγαθών έχει διακόψει την παραγωγή ή την εισαγωγή των αγαθών. Ο Πωλητής ενημερώνει αμέσως τον Αγοραστή μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που καθορίζεται στην παραγγελία και επιστρέφει όλα τα χρήματα, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης, που έχει λάβει από τον Αγοραστή στο πλαίσιο της σύμβασης με τον ίδιο τρόπο ή με τον τρόπο που έχει ορίσει ο Αγοραστής, ανάλογα με την περίπτωση, εντός 14 ημερών από τη γνωστοποίηση της ακύρωσης της σύμβασης αγοράς.

Δικαιώματα από ελαττωματική εκτέλεση

1.    Ο Πωλητής ευθύνεται έναντι του Αγοραστή ότι τα αγαθά είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα κατά την παραλαβή. Ειδικότερα, ο πωλητής ευθύνεται έναντι του αγοραστή ότι κατά τον χρόνο που ο αγοραστής παρέλαβε τα αγαθά:

         τα εμπορεύματα έχουν τα χαρακτηριστικά που έχουν συμφωνήσει τα μέρη και, ελλείψει συμφωνίας, έχουν τα χαρακτηριστικά που έχει περιγράψει ο πωλητής ή ο κατασκευαστής ή που ανέμενε ο αγοραστής λόγω της φύσης του εμπορεύματος και βάσει της διαφήμισης του πωλητή,
         τα εμπορεύματα είναι κατάλληλα για τον σκοπό για τον οποίο ο πωλητής δηλώνει ότι πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ή για τον οποίο χρησιμοποιούνται συνήθως τα εμπορεύματα αυτού του είδους,
         τα εμπορεύματα ανταποκρίνονται στην ποιότητα ή την κατασκευή του συμφωνημένου δείγματος ή δείγματος, εάν η ποιότητα ή η κατασκευή καθορίστηκε από το συμφωνημένο δείγμα ή δείγμα,
         τα εμπορεύματα έχουν την κατάλληλη ποσότητα ή βάρος- και
         τα εμπορεύματα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας.
    Εάν το ελάττωμα γίνει εμφανές εντός έξι μηνών από την παραλαβή των αγαθών από τον αγοραστή, τα αγαθά θεωρούνται ότι ήταν ελαττωματικά κατά την παραλαβή. Ο αγοραστής δικαιούται να ασκήσει τα δικαιώματά του για ελαττώματα που παρουσιάζονται σε καταναλωτικά αγαθά εντός είκοσι τεσσάρων μηνών από την παραλαβή τους. Η παρούσα διάταξη δεν εφαρμόζεται σε εμπορεύματα που πωλούνται σε χαμηλότερη τιμή λόγω ελαττώματος για το οποίο συμφωνήθηκε η χαμηλότερη τιμή, σε φθορά των εμπορευμάτων που προκαλείται από τη συνήθη χρήση τους, σε μεταχειρισμένα εμπορεύματα λόγω ελαττώματος που αντιστοιχεί στο βαθμό χρήσης ή φθοράς που είχαν τα εμπορεύματα όταν παραλήφθηκαν από τον αγοραστή ή αν αυτό προκύπτει από τη φύση των εμπορευμάτων.
    Σε περίπτωση ελαττώματος, ο Αγοραστής μπορεί να υποβάλει αξίωση στον Πωλητή και να απαιτήσει:
         εάν πρόκειται για ελάττωμα που μπορεί να αποκατασταθεί:

- δωρεάν απομάκρυνση του ελαττώματος των αγαθών,

- αντικατάσταση των αγαθών με νέα αγαθά,

         εάν πρόκειται για ελάττωμα που δεν μπορεί να αποκατασταθεί:

- μια λογική έκπτωση επί της τιμής αγοράς,

- να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση.

    Ο αγοραστής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση,
         εάν τα εμπορεύματα έχουν ελάττωμα που δεν μπορεί να αποκατασταθεί και το οποίο εμποδίζει την ορθή χρήση των εμπορευμάτων ως απαλλαγμένων από ελαττώματα,
         εάν τα αγαθά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σωστά λόγω της επανεμφάνισης του ελαττώματος ή των ελαττωμάτων μετά την επισκευή,
         εάν δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει σωστά τα αγαθά λόγω μεγαλύτερου αριθμού ελαττωμάτων των αγαθών.
    Ο Πωλητής υποχρεούται να αποδεχθεί την απαίτηση σε οποιαδήποτε εγκατάσταση όπου μπορεί να γίνει δεκτή η απαίτηση, ενδεχομένως και στην έδρα ή την έδρα της επιχείρησης. Ο καταναλωτής μπορεί επίσης να υποβάλει καταγγελία σε πρόσωπο που έχει ορίσει ο πωλητής. Εάν η καταγγελία του καταναλωτή διεκπεραιώνεται από πρόσωπο που έχει οριστεί από τον πωλητή, ο τελευταίος μπορεί να διεκπεραιώσει την καταγγελία μόνο παραδίδοντας τα επισκευασμένα αγαθά, διαφορετικά η καταγγελία διαβιβάζεται στον πωλητή για διεκπεραίωση. Ο Πωλητής υποχρεούται να χορηγήσει στον Αγοραστή γραπτή επιβεβαίωση για το πότε ο Αγοραστής άσκησε το δικαίωμα, ποιο είναι το περιεχόμενο της καταγγελίας και ποια μέθοδο χειρισμού της καταγγελίας απαιτεί ο Αγοραστής, καθώς και επιβεβαίωση της ημερομηνίας και της μεθόδου χειρισμού της καταγγελίας, συμπεριλαμβανομένης της επιβεβαίωσης της επισκευής και της διάρκειας της επισκευής, ή γραπτή αιτιολόγηση της απόρριψης της καταγγελίας.
    Εάν ο καταναλωτής υποβάλει καταγγελία, ο πωλητής ή ο υπάλληλος ή το εξουσιοδοτημένο από τον πωλητή πρόσωπο υποχρεούται να ενημερώσει τον καταναλωτή για τα δικαιώματά του που απορρέουν από την ελαττωματική εκτέλεση. Με βάση την απόφαση του καταναλωτή για το ποιο από τα δικαιώματά του που απορρέουν από την ελαττωματική εκτέλεση διεκδικεί, ο Πωλητής ή ο υπάλληλος ή το εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο υποχρεούται να καθορίσει τον τρόπο χειρισμού της απαίτησης αμέσως, σε σύνθετες περιπτώσεις το αργότερο εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της απαίτησης, σε αιτιολογημένες περιπτώσεις, ιδίως εάν απαιτείται σύνθετη τεχνική αξιολόγηση της κατάστασης των αγαθών, το αργότερο εντός 30 ημερών από την ημερομηνία της απαίτησης. . Μόλις καθοριστεί η μέθοδος χειρισμού της απαίτησης, η απαίτηση, συμπεριλαμβανομένης της απομάκρυνσης του ελαττώματος, πρέπει να διεκπεραιωθεί αμέσως, ενώ σε δικαιολογημένες περιπτώσεις η απαίτηση μπορεί να διεκπεραιωθεί αργότερα. Ωστόσο, η επεξεργασία της καταγγελίας, συμπεριλαμβανομένης της άρσης του ελαττώματος, δεν μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από 30 ημέρες από την ημερομηνία της καταγγελίας. Η εκπνοή αυτής της προθεσμίας θεωρείται ουσιώδης αθέτηση της σύμβασης και ο αγοραστής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση πώλησης ή να ανταλλάξει τα αγαθά με νέα αγαθά. Η στιγμή που ο Αγοραστής εκφράζει την πρόθεσή του (άσκηση του δικαιώματος ελαττωματικής εκτέλεσης) προς τον Πωλητή θεωρείται ότι είναι η στιγμή που εγείρεται η αξίωση.
    Ο Πωλητής ενημερώνει εγγράφως τον Αγοραστή για την έκβαση της απαίτησης εντός 30 ημερών από την ημερομηνία της απαίτησης.
    Το δικαίωμα ελαττωματικής εκτέλεσης δεν ανήκει στον αγοραστή εάν ο αγοραστής γνώριζε πριν από την παραλαβή του αντικειμένου ότι το αντικείμενο έχει ελάττωμα ή εάν ο ίδιος ο αγοραστής προκάλεσε το ελάττωμα.
    Σε περίπτωση δικαιολογημένης απαίτησης, ο αγοραστής δικαιούται αποζημίωση για τα έξοδα στα οποία ευλόγως υποβλήθηκε σε σχέση με την απαίτηση. Ο αγοραστής μπορεί να ασκήσει αυτό το δικαίωμα στον πωλητή εντός ενός μηνός από τη λήξη της περιόδου εγγύησης.
  Ο Αγοραστής έχει τη δυνατότητα επιλογής της μεθόδου διεκδίκησης και του χειρισμού της, εάν υπάρχουν διάφορες επιλογές.
  Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών όσον αφορά τα δικαιώματα από ελαττωματική εκτέλεση διέπονται από τα άρθρα 499 έως 510, 596 έως 600 και 619 έως 627 του νόμου αριθ. 40/1964 Coll. του Αστικού Κώδικα, όπως τροποποιήθηκε, και του νόμου αριθ. 250/2007 Coll. για την προστασία των καταναλωτών, όπως τροποποιήθηκε.

Παράδοση

    Τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να επιδίδουν όλη τη γραπτή αλληλογραφία μεταξύ τους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
    Ο Αγοραστής παραδίδει την αλληλογραφία στον Πωλητή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που καθορίζεται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Ο Πωλητής παραδίδει την αλληλογραφία στον Αγοραστή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει καθοριστεί στο λογαριασμό πελάτη ή στην παραγγελία του Αγοραστή.

 

Εξωδικαστική επίλυση διαφορών

    Ο Καταναλωτής έχει το δικαίωμα να επικοινωνήσει με τον Πωλητή για επανόρθωση εάν δεν είναι ικανοποιημένος με τον τρόπο με τον οποίο ο Πωλητής χειρίστηκε το παράπονό του ή εάν πιστεύει ότι ο Πωλητής έχει παραβιάσει τα δικαιώματά του. Ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υποβάλει αίτηση για εναλλακτική (εξωδικαστική) επίλυση διαφορών σε φορέα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, εάν ο πωλητής έχει απαντήσει αρνητικά στο αίτημα σύμφωνα με την προηγούμενη πρόταση ή δεν έχει απαντήσει σε αυτό εντός 30 ημερών από την ημερομηνία αποστολής του. Αυτό ισχύει με την επιφύλαξη του δικαιώματος του καταναλωτή να προσφύγει στα δικαστήρια.
    Αρμόδια για την εξωδικαστική επίλυση των καταναλωτικών διαφορών που απορρέουν από τη σύμβαση αγοράς είναι η Αρχή Επιθεώρησης Εμπορίου της Σλοβακίας, με έδρα τη διεύθυνση Prievozská 32, 827 99 Bratislava, ΑΔΑ: 17 331 927, με την οποία μπορείτε να επικοινωνήσετε για τον ανωτέρω σκοπό στη διεύθυνση της Αρχής Επιθεώρησης Εμπορίου της Σλοβακίας, Κεντρική Επιθεώρηση, Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ars@soi.sk ή adr.@soi.sk. Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: https://www.soi.sk/. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα επίλυσης διαφορών που βρίσκεται στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/consumers/odr μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση διαφορών μεταξύ του Πωλητή και του Αγοραστή στο πλαίσιο της Σύμβασης Αγοράς.
    Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτών της Σλοβακικής Δημοκρατίας, που βρίσκεται στη διεύθυνση Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava, διεύθυνση διαδικτύου: http://esc-sr.sk/, είναι το σημείο επαφής σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 524/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για την επιγραμμική επίλυση καταναλωτικών διαφορών και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ (κανονισμός για την επιγραμμική επίλυση καταναλωτικών διαφορών).
    Ο Πωλητής είναι εξουσιοδοτημένος να πωλεί αγαθά βάσει εμπορικής άδειας. Ο εμπορικός έλεγχος διενεργείται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του από το αρμόδιο Περιφερειακό Γραφείο του Τμήματος Αδειοδότησης Εμπορίου. Η σλοβακική Αρχή Επιθεώρησης Εμπορίου εποπτεύει τη συμμόρφωση με τον νόμο αριθ. 250/2007 Coll. για την προστασία των καταναλωτών, όπως τροποποιήθηκε .

 

Τελικές διατάξεις

    Όλες οι συμφωνίες μεταξύ του Πωλητή και του Αγοραστή διέπονται από το δίκαιο της Δημοκρατίας της Σλοβακίας. Εάν η σχέση που δημιουργείται από τη σύμβαση πώλησης περιέχει διεθνές στοιχείο, τα μέρη συμφωνούν ότι η σχέση διέπεται από το δίκαιο της Σλοβακικής Δημοκρατίας. Αυτό ισχύει με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του καταναλωτή που απορρέουν από τη γενικώς δεσμευτική νομοθεσία.
    Ο Πωλητής δεν δεσμεύεται από κώδικες δεοντολογίας σε σχέση με τον Αγοραστή κατά την έννοια του νόμου αριθ. 250/2007 Coll. για την προστασία των καταναλωτών, όπως τροποποιήθηκε.
    Όλα τα δικαιώματα του δικτυακού τόπου του Πωλητή, ιδίως τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης της διάταξης της σελίδας, των φωτογραφιών, των ταινιών, των γραφικών, των εμπορικών σημάτων, των λογότυπων και άλλου περιεχομένου και στοιχείων, ανήκουν στον Πωλητή. Απαγορεύεται η αντιγραφή, τροποποίηση ή άλλη χρήση της ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε μέρους της χωρίς την άδεια του Πωλητή.
    Ο Πωλητής δεν ευθύνεται για σφάλματα που προκύπτουν από την παρέμβαση τρίτων στο ηλεκτρονικό κατάστημα ή από τη χρήση του κατά παράβαση του προορισμού του. Ο Αγοραστής δεν πρέπει να χρησιμοποιεί διαδικασίες κατά τη χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά τη λειτουργία του και δεν πρέπει να προβεί σε ενέργειες που θα μπορούσαν να επιτρέψουν στον ίδιο ή σε τρίτους να αλλοιώσουν ή να κάνουν μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογισμικού ή άλλων συστατικών στοιχείων του Ηλεκτρονικού Καταστήματος ή να χρησιμοποιήσουν το Ηλεκτρονικό Κατάστημα ή οποιοδήποτε μέρος του ή το λογισμικό κατά τρόπο που θα ήταν αντίθετος με την προβλεπόμενη χρήση ή τον σκοπό του.
    Η Σύμβαση Αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των Όρων και Προϋποθέσεων, αρχειοθετείται από τον Πωλητή σε ηλεκτρονική μορφή και δεν είναι προσβάσιμη από το κοινό.
    Οι όροι και οι προϋποθέσεις μπορούν να τροποποιηθούν ή να συμπληρωθούν από τον Πωλητή. Η παρούσα διάταξη δεν θίγει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν κατά την περίοδο ισχύος της προηγούμενης έκδοσης των όρων και προϋποθέσεων.
    Στους όρους και τις προϋποθέσεις επισυνάπτεται υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης.

 

 

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις τίθενται σε ισχύ την 1.1.2019.